Идентифициране на колесни лагери FAG за VW, Audi, Seat и Skoda

При някои модели на VW, Audi, Seat и Skoda е необходимо да знаете PR номе-рата (кодове на оборудване), за да оп-ределите правилнo модела на колесните лагери FAG.
В зависимост от производителя, този но-мер служи като „спецификация за обо-рудването на автомобила, за да може правилно да определите вида на спирач-ната система, ходовата част и т.н.“

Кодовете се състоят от 3 символа и включват комбинация от числа и букви; Те могат да бъдат открити в сервизна ин-формационна карта като тази, посочена на фигура 1.
Сервизната информационна карта е ети-кет, който е включен в сервизната харак-теристика. Може да я откриете също така и в багажника. Обикновено в коритото на резервната гума.

Посоченият в нашия каталог код на обо-рудване трябва да бъде сравнен с PR номера на сервизната информационна карта.
Това се налага в случайте, когато е не-възможно определянето на необходимия колесен лагер само по модела на автомо-била, годината на производство и номера на шасито.

 

Автомобилен производител:

Audi, VW, Seat, Skoda

Download: 
Свързани производители: 

Подобни технически информации